1 & 2 september 2024

Algemene voorwaarden

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Stichting Bloemencorso Zundert

Algemene Bepalingen

Artikel 1 Definities

1.   SBZ: de te Zundert gevestigde Stichting Bloemencorso Zundert handelend onder de naam SBZ of Corso Zundert.

2.   Leverancier: degene die krachtens de Overeenkomst Diensten verleent en/of Goederen aan SBZ levert.

3.   Partijen: Contractspartijen bij de Overeenkomst, zijnde SBZ en de Leverancier.

4.   Overeenkomst: iedere schriftelijke vastgelegde wilsovereenstemming tussen SBZ en de Leverancier gericht op de levering van Goederen en/of het verrichten van Diensten aan SBZ.

5.   Goederen: te leveren goederen of zaken, inclusief de montage en/of installatie daarvan.

6.   Diensten: de door de Leverancier op basis van de Overeenkomst ten behoeve van SBZ te verrichten werkzaamheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.   Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van Goederen en/of verrichten van Diensten.

2.   De toepasselijkheid van eventuele andere (leverings- )voorwaarden van de Leverancier worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.   Afwijkende bedingen en eventuele voorwaarden van de Leverancier gelden slechts indien en voor zover SBZ zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de Leverancier geen rechten voor de toekomst ontlenen.

4.   SBZ behoudt zich het recht voor de Algemene Inkoopvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen zullen schriftelijk bekend worden gemaakt aan de Leverancier en zullen op een door SBZ te bepalen tijdstip worden ingevoerd. Indien de Leverancier door de wijziging in een ongunstiger positie komt te verkeren kan hij de Overeenkomst binnen veertien dagen na de mededeling van de wijziging of aanvulling opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden van kracht worden.

5.   Indien enige bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden vernietigd of nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Indien de vernietigde of nietige bepaling een kernbeding betreft zullen SBZ en de Leverancier een nieuw beding overeenkomen dat zoveel mogelijk overeenstemt met de bedoeling van partijen. Indien de nietige of vernietigde bepaling geen kernbeding betreft zal SBZ – met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

6.   In het geval dat een of meerdere bepalingen in de Overeenkomst waarop deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn van deze Algemene Inkoopvoorwaarden afwijken, geldt het bepaalde in de Overeenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

1.   Indien de Leverancier een schriftelijke of mondelinge aanbieding doet, komt de Overeenkomst uitsluitend door een schriftelijke aanvaarding van SBZ tot stand.

2.   Indien de Leverancier geen schriftelijke of mondelinge aanbieding heeft gedaan, komt de Overeenkomst tot stand doordat de Leverancier een schriftelijke opdracht van SBZ binnen veertien (14) dagen na dagtekening schriftelijk heeft aanvaard.

3.   De Overeenkomst wordt gevormd door de schriftelijke afspraken tussen SBZ en de Leverancier, tezamen met deze Algemene Inkoopvoorwaarden en vervangt, alle eerdere (schriftelijke, dan wel mondelinge) voorstellen, correspondentie en afspraken.

4.   Een door de Leverancier gedane aanbieding is onherroepelijk gedurende de termijn die in de offerte is vermeld. Mocht in de offerte geen termijn zijn genoemd, dan geldt de aanbieding gedurende een termijn van dertig (30) dagen.

5.   Offertes zijn onvoorwaardelijk en kosteloos, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

6.   Mondelinge of schriftelijke toezeggingen of afspraken door of met medewerkers van SBZ binden SBZ alleen indien en zodra deze schriftelijk worden bevestigd door een daartoe tekenbevoegd persoon.

7.   Indien SBZ reeds bij vorige opdrachten de Leverancier een exemplaar van de Algemene Inkoopvoorwaarden heeft verstrekt, dan wel indien SBZ de Leverancier in kennis heeft gesteld

waar de Algemene Inkoopvoorwaarden ter inzage liggen, wordt de Leverancier geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Inkoopvoorwaarden. De Leverancier met wie eenmaal op basis van deze Algemene Inkoopvoorwaarden is gecontracteerd, stemt reeds nu voor alsdan in met de toepasselijkheid van deze Algemene Inkoopvoorwaarden op alle latere overeenkomsten tussen de Leverancier en SBZ. 

Artikel 4 Tijdstip van de levering

1.   De Leverancier levert op het overeengekomen tijdstip of binnen de in de Overeenkomst aangegeven (leveringstermijn(-en). Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum genoemd in de Overeenkomst dan wel, bij gebreke daarvan, op het moment waarop de Overeenkomst tot stand komt. Bij niet tijdige levering is de Leverancier, behoudens in geval van overmacht, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval heeft SBZ het recht de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd zijn overige rechten, waaronder het recht tot aanvullende of vervangende schadevergoeding.

2.   Zodra de Leverancier weet of verwacht dat er bij de uitvoering van de Diensten of de levering van Goederen vertraging dreigt op te treden, bijvoorbeeld doordat onverwachte aanvullende werkzaamheden dienen te worden verricht, zal de Leverancier SBZ daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en daarbij aangeven:

a.   wat de oorzaak van de vertraging is

b.   de vermoedelijke duur van de vertraging en

c.   de door hem getroffen of te treffen maatregelen om verdere vertraging te voorkomen.

Voornoemde kennisgeving laat onverlet de rechten van SBZ zoals bepaald in het eerste lid van dit artikel en elders in deze Algemene Inkoopvoorwaarden. Bij gebreke van voornoemde schriftelijke kennisgeving zal de Leverancier zich niet op overmacht kunnen beroepen.

Artikel 5 Wijzingen

1.   Wijzingen van en aanvullingen (waaronder eventueel meerwerk) op de Overeenkomst zijn slechts bindend, indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.   Indien de wijzigingen en/of aanvullingen gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van de levering, dient de Leverancier SBZ hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na kennisgeving van de verlangde wijziging/aanvulling, schriftelijk te informeren. Indien de Leverancier SBZ ter zake niet of niet- tijdig schriftelijk informeert, wordt de Leverancier geacht de wijzigingen te hebben aanvaard en zijn de overeengekomen prijzen en overige voorwaarden van de Overeenkomst van toepassing op de desbetreffende wijzigingen.

3.   Indien het in het vorige lid bepaalde gevolgen heeft voor de prijs en/of het tijdstip van levering die naar het oordeel van SBZ onredelijk zijn, is SBZ bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of het wijzigings/aanpassingsvoorstel.in te trekken, zonder tot enige vorm van schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 6 Prijs

1.   De in de Overeenkomst vermelde prijzen met betrekking tot het leveren van Goederen en/of het verrichten van Diensten staan vast. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen niet aan wijzigingen onderhevig.

2.   Alle overeengekomen prijzen zijn inclusief alle kosten en toeslagen, daaronder (bij wijze van voorbeeld en niet limitatief) begrepen, kosten van emballage, lading, vervoer, installatie, lossing van de Goederen, verzekeringen, administratie, verblijf van personen, reiskosten en reistijd. Additionele kosten die niet uitdrukkelijk vooraf door SBZ schriftelijk zijn aanvaard, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

3.   Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), inclusief alle andere van overheidswege opgelegde belastingen, accijnzen en heffingen.

4.   De overeengekomen prijzen luiden in Euro.

Artikel 7 Facturering en betaling

1.   Facturering van Goederen vindt plaats nadat de Goederen geleverd zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.   Facturering van verrichte Diensten zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst geschieden door middel van een maandelijks door de Leverancier bij SBZ in te dienen gespecificeerde verantwoording achteraf op declaratiebasis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.   Facturen zullen worden verzonden en bevatten tenminste duidelijke en overzichtelijk de navolgende gegevens:

–   Factuurdatum, Factuuradres SBZ, Ordernummer SBZ.

–   Naam contactpersoon SBZ

–   BTW identificatienummer, Leverancier Referentienummer van de Overeenkomst

–   Specificatie van de geleverde Goederen en/of Diensten en aantallen.

4.   Betaling door SBZ vindt plaats binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.

Betaling door SBZ houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in en houdt geen goedkeuring van de geleverde Goederen en/of Diensten in.

5.   SBZ is bevoegd om betaling van een factuur geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien:

a.   SBZ van mening is dat de geleverde Goederen en/of Diensten niet (volledig) aan de

Overeenkomst beantwoorden en/of indien anderszins sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Leverancier;

b.   SBZ redelijke twijfel heeft ten aanzien van de inhoudelijke juistheid van de betreffende factuur.

6.   Overschrijding van enige betalingstermijn door SBZ of niet-betaling door SBZ van enige factuur op grond van voornoemd artikellid, geeft de Leverancier niet het recht zijn prestaties op te schorten, dan wel te beëindigen.

7.   SBZ is te allen tijde gerechtigd de door de Leverancier verzonden facturen door een door SBZ aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op inhoudelijke juistheid te laten controleren. De Leverancier verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt de betrokken accountant alle gegevens en informatie die deze wenst. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen vereist is. De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan SBZ uit. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van SBZ, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factu(u)r(en) niet juist dan wel onvolledig is/zijn, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van de Leverancier komen.

Artikel 8 Verlenging

De contract- en/of aflevertermijn wordt in de Overeenkomst bepaald. (Duur)overeenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd en eindigen van rechtswege. SBZ gaat niet akkoord met een stilzwijgende verlenging van Overeenkomsten. Uiterlijk drie (3) maanden voor het verstrijken van deze termijn zal de Leverancier contact opnemen met SBZ om desgewenst een nieuw(e) contract en/of (aflever)termijn vast te stellen.

Artikel 9 Garantie

1.   De Leverancier garandeert dat de door hem te leveren Goederen en/of verrichte Diensten (blijven) voldoen aan de (eisen in de) Overeenkomst of, indien ter zake niets is overeengekomen, aan de specificaties, eigenschappen en eisen die in het handelsverkeer aan de Goederen en/of Diensten worden gesteld, althans gebruikelijk zijn. Dat geldt ook voor de toepasselijke wettelijke (milieu)voorschriften.

2.   Voor Goederen en Diensten geldt een garantietermijn van – tenminste – twaalf (12) maanden vanaf oplevering, tenzij uit de wet, jurisprudentie of door de Leverancier, dan wel binnen de branche van de Leverancier een langere termijn volgt of gebruik wordt. De garantieperiode zal worden verlengd met een periode gelijk aan de periode(n) gedurende welke de zaken niet zijn gebruikt of niet volledig konden worden gebruikt als gevolg van een tekortkoming als bedoeld in dit artikel.

3.   Indien de geleverde Goederen en/of verrichte Diensten naar de mening van SBZ niet aan.de Overeenkomst beantwoorden, heeft SBZ binnen de garantietermijn, onverminderd alle andere rechten en vorderingen, de keuze tussen:

a.   het retourneren van de Goederen voor rekening en risico van de Leverancier;

b.   het kosteloos herstellen, aanpassen, verbeteren of opnieuw leveren van Goederen en/of

verrichten van Diensten;

c.   het met .onmiddellijke ingang, geheel of .gedeeltelijk, ontbinden van de Overeenkomst en het

vorderen van aanvullende schadevergoeding.

4.   Indien na overleg met de Leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgen, heeft SBZ in spoedeisende gevallen het recht herstel of vervanging voor rekening van de Leverancier zelf of door een derde te laten uitvoeren.

Artikel 10 Intellectuele en industriële eigendom

1.   De Leverancier staat er voor in dat het gebruik van de door hem geleverde Goederen en/of verrichte Diensten geen inbreuk zal maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden.

2.   In geval de Leverancier Goederen en/of verrichte van Diensten ter beschikking stelt waarop intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden berusten, verleent de Leverancier aan SBZ een ongestoord gebruiksrecht.

3.   Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die zullen ontstaan en kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van de Overeenkomst en/of het geleverde berusten bij SBZ. Voor zover noodzakelijk, draagt de Leverancier de intellectuele en industriële eigendomsrechten bij voorbaat over aan SBZ. De Leverancier zal steeds meewerken aan een nadere effectuering van deze overdracht.

4.   De Leverancier zal SBZ vrijwaren van aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met enigerlei inbreuk op de hiervoor bedoelde rechten en zal SBZ alle schade en kosten vergoeden die hiervan het gevolg zijn.

Artikel 11 Geheimhouding en privacy

1.   Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SBZ, een wettelijke verplichting, en/of (branche)regel, zijn de Leverancier, zijn personeel en de door hem ingeschakelde derden verplicht tot strikte geheimhouding van alle informatie betreffende de Overeenkomst (waaronder de resultaten van de Overeenkomst), SBZ en (cliënt) relaties van SBZ welke zij in verband met de uitvoering van de Overeenkomst mochten verkrijgen. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na de uitvoering van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

2.   De Leverancier, diens personeel en eventueel door hem ingeschakelde derden dienen zich te conformeren aan de vigerende privacy wet- en regelgeving, waaronder de voorschriften voor de verwerking van persoonsgegevens op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Artikel 12 Overdracht rechten en plichten, Onderaanneming

1.   Partijen zijn niet gerechtigd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij over te dragen, te vervreemden of te bezwaren. Deze toestemming zal niet op onredelijke grond worden onthouden. Partijen kunnen aan deze toestemming voorwaarden verbinden. Deze toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Partijen voor de nakoming van de Overeenkomst.

2.   De Leverancier is behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SBZ niet bevoegd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden, al dan niet in onderaanneming, uit te besteden. In geval van inschakeling van derden blijft de Leverancier volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. Handelingen en tekortkomingen van ingeschakelde derden of hun personeel gelden als handelingen en tekortkomingen van de Leverancier zelf.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1.   De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die door SBZ en/of derden wordt geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of als gevolg van onrechtmatig handelen of nalaten van de Leverancier, zijn personeel of door hem ingeschakelde derden.

2.   De Leverancier vrijwaart SBZ van alle aanspraken van derden in verband met verwijtbaar handelen of nalaten van de Leverancier.

3.   De Leverancier zal op eigen kosten adequate aansprakelijkheidsverzekeringen afsluiten.

4.  De Leverancier zal op het eerste verzoek van SBZ afdoende bewijs van verzekering en premiebetaling leveren.

5.   Indien zich op enig moment een omstandigheid voordoet die leidt tot (mogelijke) schadeplichtigheid van één der Partijen, dan verplicht de andere Partij zich om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de (mogelijke) schade zoveel mogelijk te beperken. Partijen zullen in zodanig geval overleg met elkaar voeren.

Artikel 14 Overmacht

1.   In geval van overmacht heeft een Partij de bevoegdheid tot de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden te zijn. De Partij die de opschorting inroept dient de andere Partij hiervan onmiddellijk – maar in ieder geval binnen drie (3) dagen – nadat de omstandigheid, die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, schriftelijk van de overmachtsituatie in kennis te stellen onder overlegging van bewijsstukken. Indien de overmachttoestand langer duurt dan dertig (30) dagen, heeft een Partij het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder dat daarbij recht op schadevergoeding zal ontstaan.

2.   Onder overmacht wordt in ieder geval niet gerekend ziekte van of gebrek aan personeel, stakingen, tekortkoming van door de Leverancier ingeschakelde derden, uitval of ongeschiktheid van hulpmaterialen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij de Leverancier.

Artikel 15 Gebruik naam SBZ en Logo

1.   De Leverancier zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SBZ, welke informatie dan ook, met betrekking tot de Overeenkomst of over de relatie met SBZ adverteren of anderszins openbaar maken.

2.   De Leverancier zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SBZ het recht hebben gebruik te maken van merken en logo’s van SBZ. Indien SBZ deze toestemming – al dan niet onder voorwaarden – aan de Leverancier verleent, zal de Leverancier bij het gebruik van de betreffende merken/logo’s steeds de terzake geldende voorwaarden in acht nemen (waaronder huisstijl SBZ).

Artikel 16 Ontbinding en opzegging

1.   SBZ is bevoegd om naar haar keuze de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien er sprake is van:

a)   surseance van betaling of faillietverklaring van de Leverancier of een aanvraag daartoe;

b)   onder curatele stelling of onder bewindstelling van de Leverancier;

c)   verkoop of beëindiging van de onderneming of overlijden van de Leverancier;

d)   intrekking van vergunningen van de Leverancier die voor de uitvoering van de Overeenkomst

noodzakelijk zijn;

e)   beslag op een aanmerkelijk deel van het vermogen of op een belangrijk deel van de

bedrijfsmiddelen van de Leverancier of op Goederen die bestemd zijn voor de uitvoering van de

Overeenkomst;

f)   het feit dat Leverancier de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de

tekortkoming zodanig ernstig is dat voortduring van de Overeenkomst naar maatstaven van  redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, of dat zich anderszins omstandigheden  voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet

kan worden verwacht.

g)   het redelijk vermoeden dat de Leverancier en/of door hem ingeschakelde derden zich schuldig

maken aan maatschappelijk ontoelaatbare praktijken zoals – bijvoorbeeld en niet limitatief –

discriminatie, (poging tot) omkoping of (aanzetten tot) corruptie, strafbaar handelen, kinderarbeid

of ontoereikende arbeidsomstandigheden.

2.   Alle vorderingen die SBZ in geval van beëindiging overeenkomstig dit artikel op de Leverancier heeft,

zijn terstond en ten volle opeisbaar.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsverhoudingen tussen SBZ en de Leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen SBZ en de Leverancier zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Breda.

 

Specifieke bepalingen met betrekking tot de levering van Goederen

Artikel 18 Garantie

De Leverancier garandeert dat de te leveren Goederen te allen tijde een goede en

constante kwaliteit hebben en vrij zijn van gebreken in constructie, materiaal, fabricageafwerking en vormgeving, alsook van fouten en gebreken in aard, samenstelling en inhoud. De Leverancier staat er eveneens voor in dat de te leveren Goederen volledig geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en als zodanig kunnen worden gebruikt en, voor zover van toepassing, verwerkt.

Artikel 19 Transport

1.   De Leverancier zorgt voor het transport. De kosten daarvan komen voor zijn rekening.

2.   De Leverancier is aansprakelijk voor schade aan of verlies van Goederen veroorzaakt bij het laden, tijdens transport en/of bij het lossen, alsmede voor schade ontstaan door ondeugdelijke en/of onvoldoende verpakking. De Leverancier dient zich voldoende te verzekeren tegen risico’s gedurende het transport

Artikel 20 Verpakking en levering

1.   De Leverancier zal zorgdragen voor een deugdelijke verpakking van de te leveren Goederen, voor zover van toepassing overeenkomstig de instructie(s) en specificatie(s) van SBZ. De te leveren Goederen zullen niet worden verpakt in verpakkingen die ten tijde van de levering, volgens de wettelijke bepalingen en de stand van de wetenschap op dat moment, milieubelastend zijn, of worden vermoed dit te zijn, of op andere wijze een bedreiging voor de veiligheid, welzijn, of gezondheid kunnen vormen.

2.   Bij de levering van Goederen verstrekt de Leverancier een paklijst, waarop in ieder geval, maar niet uitsluitend, staan vermeld de hoeveelheid en aard van de Goederen, het nummer van de bijbehorende Overeenkomst, het SBZ ordernummer, de contactpersoon van SBZ en het afleveradres. Zonder deze paklijst is SBZ gerechtigd de in ontvangst neming te weigeren zonder gehouden te zijn tot enige betaling van prijs of schadevergoeding

3.   Aan- en afvoer van materialen en als gevolg van de werkzaamheden vrijkomend(e) puin, verpakkingen, restanten en overige afval geschiedt door en voor rekening van de Leverancier, op de door de toepasselijke regelgeving voorgeschreven wijze.

4.   De Goederen dienen te worden geleverd met alle documenten die bestemd zijn om de Goederen optimaal te kunnen benutten alsmede met eventuele garantiebewijzen, kwaliteitskeurmerken en/of certificaten. Dit betekent onder meer dat alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken die noodzakelijk zijn voor het door SBZ beoogde gebruik dan wel door de Leverancier redelijkerwijze kan worden aangenomen dat deze blijkens het in de Overeenkomst aangegeven doel noodzakelijk zijn voor dat gebruik, worden meegeleverd ook al zijn deze in de Overeenkomst niet met name genoemd.

5.   Installatie, assemblage en andere werkzaamheden betreffende de door de Leverancier geleverde Goederen, zullen door de Leverancier, voor zijn rekening en risico, worden uitgevoerd. Dit geldt ook wanneer de Leverancier zulks aan een derde heeft uitbesteed, welke uitbesteding alleen is toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van SBZ.

Artikel 21 Eigendomsovergang

1.   De eigendom en het risico· van de aan SBZ (af)geleverde Goederen zal, met terzijdestelling van eventuele aanspraken op eigendomsvoorbehoud en rechten van reclame, op SBZ overgaan op het moment waarop deze Goederen aan SBZ (geacht te worden) zijn (af)geleverd, mits de Goederen door SBZ zijn goedgekeurd en aan de Overeenkomst beantwoorden. De Leverancier garandeert dat het volledige en onbezwaarde eigendom wordt verstrekt.

2.   Indien SBZ het geleverde niet goedkeurt, bij controle niet akkoord bevindt of het recht op ontbinding van de Overeenkomst of op vervanging van het geleverde inroept, blijft het geleverde voor eigendom en risico van de Leverancier.

4.   In geval SBZ aan de Leverancier materialen, zoals gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier, blijven deze eigendom van SBZ. De Leverancier zal deze materialen bewaren, afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan zichzelf of aan derden. De Leverancier zal deze materialen merken en behandelen als eigendom van SBZ.

 

Specifieke bepalingen met betrekking tot de levering van Diensten

Artikel 22 Uitvoering en kwaliteit van de Diensten

1.   De Leverancier garandeert dat:

a)   de Diensten op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd met gebruikmaking van de juiste

materialen;

b)   zijn personeel en/of derden voor de duur van de Overeenkomst zal (blijven) voldoen aan de

overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring;

2.  De Leverancier is verantwoordelijk voor en draagt zorg voor de bij de te verrichten Diensten in te schakelen hulpmiddelen, personeel en/of derden. De Leverancier dient alle wettelijke veiligheids- gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen;

3.   Indien de Diensten worden verricht ten kantore(n), vestiging(en) van SBZ, geldt het navolgende;

a)   De Leverancier, zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden zijn gehouden de bij SBZ  geldende huis- en fatsoensregels na te leven en te respecteren;

b)   De Leverancier draagt er zorg voor dat een ieder die belast is met de uitvoering van.de Diensten

in het bezit is van – en bij zich draagt- een geldig legitimatiebewijs en, indien van toepassing, een

tewerkstellingsvergunning heeft. De Leverancier vrijwaart SBZ van iedere aanspraak niet-legale

arbeid;

c)   Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal de Leverancier overlast in welke vorm dan ook

tot een minimum beperken;

d)   Indien voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is dat meubilair of apparatuur  verplaatst moet worden, dient de Leverancier dit te verzorgen, alsook de terugplaatsing op de

oorspronkelijke plaats;

e)   De leverancier dient voorzieningen te treffen om vervuiling en beschadiging van eigendommen

van het SBZ te voorkomen;

f)   Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de Leverancier voorzieningen te treffen opdat

de veiligheid door gebruikers en passanten is gewaarborgd;

g)   Het plaatsen/aanbrengen van hulpmaterialen dient vooraf door SBZ te worden goed gekeurd;

h)   De Leverancier zal de Diensten binnen de normale werktijden van SBZ verrichten, tenzij

schriftelijk anders overeengekomen;

i)  Indien door de Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ingezette medewerkers naar

het oordeel van SBZ onvoldoende gekwalificeerd zijn , is de Leverancier gehouden tot onverwijlde vervanging van deze medewerkers

Artikel 23 Leiding en Toezicht; Overeenkomst van Opdracht

1.   Diensten worden verricht op basis van (een Overeenkomst van) “Opdracht” in de zin van Boek 7 BW Titel 7, Afdeling 1

2.   De in het kader van de uitvoering van de Diensten in te schakelen (natuurlijke- en rechts)personen staan onder leiding en toezicht van de Leverancier.

3.   De Leverancier vrijwaart SBZ van iedere aansprakelijkheid inzake het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen SBZ en het door de Leverancier in te schakelen personeel.

4.   De Leverancier vrijwaart SBZ van eventuele jegens SBZ ingestelde werknemers

aanspraken in het kader van de (uitvoering van de) Diensten in te schakelen personeel.

Artikel 24 Hulpmiddelen

1.   De Leverancier draagt zelf zorg voor de noodzakelijke (hulp)materialen, gereedschappen, machines, werkkleding en veiligheidsmiddelen.

2.   Door SBZ ter beschikking gestelde, dan wel voor rekening van SBZ door SBZ aangeschafte en/of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van SBZ c.q. worden eigendom van SBZ, op het moment van aanschaf of vervaardiging, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.   Verandering aan de bedoelde hulpmiddelen evenals het aanwenden van deze hulpmiddelen voor of in verband met enig ander doel dan de dienstverlening aan SBZ is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van SBZ. Goedkeuring laat de garantieverplichtingen van de Leverancier evenwel onverlet.

Artikel 25 Belastingen en sociale lasten

1.   De Leverancier is te allen tijde verantwoordelijk voor de nakoming van de krachtens de fiscale en sociale zekerheidswetgeving op haar rustende verplichtingen.

2.   Indien SBZ daarom verzoekt is de Leverancier gehouden genoeglijk aan te tonen dat zij heeft zorg gedragen voor.de afdracht van de omzetbelasting, loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.

3.   In geval de Leverancier een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP’er) is of daarmee samenwerkt, beschikken zij over een door de belastingdienst verstrekte geldige “VAR Arbeidsrelatie” waarin is aangegeven dat de inkomsten van de ZZP’er worden aangemerkt als “winst onderneming”

(VAR-wuo) of “inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap” (VAR-dga).

4.   De Leverancier vrijwaart SBZ tegen iedere aansprakelijkheid inzake verplichtingen van de Leverancier die voortvloeien uit de fiscale en sociale zekerheidswetgeving.

5.   SBZ is gerechtigd, zonder tot schadevergoeding tegenover de Leverancier gehouden te zijn, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen, indien de Leverancier en/of door haar ingeschakelde derden verwijtbaar achterstallig is met de betaling van omzetbelasting, loonbelasting, premies volksverzekeringen en/of premies werknemersverzekeringen, onverminderd alle andere rechten en vorderingen van SBZ, in bijzonder het recht op schadevergoeding.

Artikel 26 Geldigheid document

1.   Deze voorwaarden gelden per 1 maart 2017

WijBouwenUnescoErfgoed Met steun van-logo_s